แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:613

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุรพงษ์ พันชะโก อ.มาริยา เถาอินปาก อ.พชรมณ ใจงามดี

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:190,347

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141