แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:613

ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุรพงษ์ พันชะโก อ.มาริยา เถาอินปาก อ.พชรมณ ใจงามดี

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาศักยภาพชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:190,347

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141