แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:610

ชื่อ-นามสกุล:นางวิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์ อ.กิตติ ตันเมืองปัก อ.ชลธิชา จินาพร

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย:ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในเขตสวนรุกขชาติภูแปก อ.ภูเรือ จ.เลย

งบประมาณ:110,340

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141