แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:608

ชื่อ-นามสกุล:อ.ชลธิชา จินาพร ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย:การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดการใช้ประโยชน์จากเห็ดและการอนุรักษ์พื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของเห็ดอย่างยั่งยืน

งบประมาณ:167,786

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141