ลำดับ:0603

ชื่อ-นามสกุล:ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว อ.กีรติ ภูมิผักแว่น

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

โครงการ:ตัวแบบอัตราอุบัติการณ์เกิดโรคอุจจาระร่วงในเด็กในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

งบประมาณ:113,986

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141