แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:595

ชื่อ-นามสกุล:นางมณีรัตน์ หว่างจิตร

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย:โครงการย่อยที่ 2 เทคนิคการสอนอ่านและเขียนแบบแจกลูกสะกดคำสำหรับนักเรียนที่บกพร่องด้านการอ่านและการเขียน โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

งบประมาณ:448,964

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141