ลำดับ:0594

ชื่อ-นามสกุล:นางกนกวรรณ เหง้าวิชัย

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

โครงการ:โครงการย่อยที่ 1 การมีมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:448,964

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141