แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:593

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ อ.มาริยา เถาอินปาก อ.อนุกูล นุ่นภูบาล อ.วรางคณา ทวีวรรณ อ.พชรมณ ใจงามดี อ.พิชญา สกุลวิทย์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย:ชุดโครงการการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายครูภาษาไทย ในจังหวัดเลย

งบประมาณ:448,964

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141