แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:591

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2555

ชื่องานวิจัย:การศึกษากระบวนการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ชุมชนท้องถิ่นสู่การเป็นพื้นที่การท่องเที่ยว เชิงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดเลย

งบประมาณ:223,282

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141