แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:577

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ พ.ศ.2554

  • ชื่องานวิจัย:รูปแบบพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น : กรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเลย -การออกแบบส่วนจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อัตโนมัติเพื่อเยาวชนในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น (อ.คมยุทธ์ ไชยวงษ์) -การพัฒนาสื่อโต้ตอบสำหรับพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอัตโนมัติเพื่อเยาวชน (อ.กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์) -การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดเชย (อ.ศิริรัตน์ คำใส)

  • งบประมาณ:834,400

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141