แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:551

ชื่อ-นามสกุล:นางพรรณธวรรณ บุตรดีสุวรรณ

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์รายวิชาการจัดการสำนักงานเรื่องการวางแผนวิเคราะห์ระบบ และวิธีปฏิบัติสำนักงานโดยใช้เทคนิคการสอนเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทั่วไป บ.5202 และ บ.5408

งบประมาณ:2,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141