แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:548

  • ชื่อ-นามสกุล:นางสาวเกศนี จึงวัฒนตระกูล

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 1 ของนักศึกษา บ.5201 เรื่องการจัดทำงบการเงินของระบบบัญชีไม่สมบูรณ์ โดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบร่วมมือ

  • งบประมาณ:2,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141