แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:547

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ดร.ปฤฐฏาง จันทร์บุญเรือง

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาหลักนิเทศศาสตร์: องค์ประกอบของกระบวนการการสื่อสารของนักศึกษากศ.ส.5401 แบบเน้นความจำ (Memory Model)

งบประมาณ:2,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141