แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:544

ชื่อ-นามสกุล:ว่าที่ร.ต.ท.นรชัย สอนใส

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

ชื่องานวิจัย:ประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:30,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141