แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:538

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวชลธิชา จินาพร

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยลงสู่คณะ

ชื่องานวิจัย:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวนิเวศน์และการท่องเที่ยว หัวข้อ อุทยานแห่งชาติในประเทศไทย สำหรับนักศึกษา โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

งบประมาณ:25,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141