แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:509

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:ปรากฏการณ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2554

งบประมาณ:50,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141