ลำดับ:0508

ชื่อ-นามสกุล:นายสุวัชชัย มิสุนา

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2554

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

โครงการ:การศึกษาผลของสารสกัดสมุนไพรไทยที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ฮิลโทนดีอะเซลิลเลส

งบประมาณ:60,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141