แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:506

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:การเตรียมฟิล์มบาง p-Ca3Co4O9/n-CaMaO3 ด้วยระบบแมกนิตรอนสปัตเตอริงแบบพัลส์ดีซีสองขั้วไม่สมมาตร

งบประมาณ:80,320

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141