แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:504

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวภูมิปัญญาท้องถิ่น หัวข้อ ภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

งบประมาณ:30,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141