แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:496

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พงษ์เทพ บุญเรือง

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ วิชาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ:45,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141