ลำดับ:0495

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.สุทิน สุขคง

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2554

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

โครงการ:การพัฒนาแผนชุมชนโดยกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบ้านหนองกุง ตำบลหนองเรืออำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ:82,420

สถานะ:ส่งเล่มร่างแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141