แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:484

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.วิไลลักษ์ ซูมสไตอินน์ อ.จารุวัลย์ รักษ์มณี อ.กิตติ ตันเมืองปัก

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:ความหลากหลายของพรรณไม้และชนิดพรรณไม้เด่นในวนอุทยานภูผาล้อม อ.นาด้วง จ.เลย

  • งบประมาณ:143,990

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141