ลำดับ:0482

ชื่อ-นามสกุล:อ.นิรมล ศรีชนะ อ.ศิริพรรณ ธรรมโสม ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี อ.วันนุสา วงเปรียว

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2554

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

โครงการ:ภูมิปัญญากับการจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ปลูกยางพาราจังหวัดเลย

งบประมาณ:265,538

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141