แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:480

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์ อ.ศิริกรณ์ ศรีโพธิ์ อ.ฉันทนา เคนศรี

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและการใช้ประโยชน์จากเห็ดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล กรณีศึกษา : ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:210,840

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141