ลำดับ:0479

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี ดร.ชัยพฤกษ หงษ์ลัดดาพร

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2554

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

โครงการ:การศึกษาสมรรถนะการผลิตของผึ้งพันธุ์ใน ประเทศไทย

งบประมาณ:313,950

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141