แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:478

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี อ.ธีระพงษ์ พิทักษ์ศฤงคาร

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถด้านศิลปของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สู่ความเป็นเลิศทางศิลปะและการออกแบบ

  • งบประมาณ:323,227

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141