แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:477

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์ อ.วรางคณา ทวีวรรณ อ.มาริยา เถาอินปาก อ.อนุกูล นุ่นภูบาล อ.ปัจจรี ศรีโชค

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:ชุดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายของครูผู้สอนภาษาไทยในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:919,408

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141