แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:474

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.สรินทร คุ้มเขต ดร.ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:แนวทางในการพัฒนารูปแบบกิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้ง บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:290,100

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141