แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:470

ชื่อ-นามสกุล:รศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ ผศ.ดร.เสาวภา สุขประเสริฐ ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักในดินและผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่รอบเหมืองแร่ทองคำ ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

งบประมาณ:258,990

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141