แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:468

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พรกมล ระหาญนอก ดร.สมยงค์ สีขาว ดร.สุภาวดี สำราญ ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:การสร้างฐานข้อมูลอาหารท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

งบประมาณ:213,914

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141