แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:464

ชื่อ-นามสกุล:อ.ชลธิชา จินาพร อ.กิตติ ตันเมืองปัก อ.วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัส แคนดิดาในช่องปาก

งบประมาณ:164,738

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141