แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:464

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ชลธิชา จินาพร อ.กิตติ ตันเมืองปัก อ.วิไลลักษณ์ ซูมสไตอินน์

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:ผลของการดื่มแอลกอฮอล์ต่อความชุกของเชื้อราจีนัส แคนดิดาในช่องปาก

  • งบประมาณ:164,738

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141