แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:463

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี ดร.ชมภูนาฏ ชมพูพันธ์ อ.สรินทร คุ้มเขต อ.วราวุฒิ เรืองบุตร

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:การวิจัยและพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วย ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นผีตาโขน

  • งบประมาณ:400,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141