แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:460

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.มาริยา เถาอินปาก ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวัณณศรีย์

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 3

  • งบประมาณ:674,285

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141