แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:459

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปีงบประมาณ 2554

ชื่องานวิจัย:ข้อเสนอเชิงนโยบายการนำนโยบายการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กไปสู่การปฏิบัติ : กรณีศึกษา สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณ:606,144

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141