แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:458

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.โสภา ธงศิลา

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

  • ชื่องานวิจัย:ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:200,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141