ลำดับ:0458

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.โสภา ธงศิลา

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)

โครงการ:ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับและขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านบ่อเหมืองน้อย ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

งบประมาณ:200,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141