แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:457

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จิตติมา พีรกมล อ.เกษร น้อยนาง ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล ดร.สุพรรณี ศรีปัญญากร ผศ.โสภา ธงศิลา ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี อาจารย์สุภาวดี สำราญ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชื่องานวิจัย:โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย

งบประมาณ:70,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141