แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:455

ชื่อ-นามสกุล:อ.ชมภูนาฎ ชมพูพันธ์

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553

ชื่องานวิจัย:กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของวิถีไทเลย

งบประมาณ:120,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141