แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:454

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใต้การดำเนินงานของคลินิกเทคโนโลยี) ปีงบประมาณ 2553

  • ชื่องานวิจัย:ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงสูตร วว.

  • งบประมาณ:205,200

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141