ลำดับ:0451

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

โครงการ:การศึกษาการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ของนักศึกษาสาขาการจัดการทั่วไปคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลยที่ส่งผลต่อสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจในการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ

งบประมาณ:20,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141