ลำดับ:0449

ชื่อ-นามสกุล:นางสาววรากรณ์ ใจน้อย

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

โครงการ:ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ:30,000

สถานะ:ส่งเล่มร่างแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141