ลำดับ:0439

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.บุญวัฒน์ บุญทะวงศ์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

โครงการ:ศึกษาบทบาทพระสงฆ์ในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสังคม : กรณีศึกษาพระอธิการบำรุงสิริปุญญฺโญ วัดป่ากกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ:30,000

สถานะ:ส่งเล่มร่างแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141