ลำดับ:0428

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจำปีงบประมาณ 2553

โครงการ:องค์ประกอบและโครงสร้างของแร่ที่อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ:49,748

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141