แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:422

ชื่อ-นามสกุล:อ.วันชาติ สุพรมพิทักษ์

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

ชื่องานวิจัย:การศึกษา วิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีของแร่เหล็ก และการทดลองถลุงแร่จากพื้นที่จังหวัดเลยด้วยเตาไฟฟ้า ขนาดเล็ก

งบประมาณ:295,949

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141