แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:420

ชื่อ-นามสกุล:อ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาเทคนิคการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์แบบรวดเร็วเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรเชื้อเพลิง

งบประมาณ:531,645

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141