แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:416

ชื่อ-นามสกุล:อ.ภควดี ศิริหล้า

คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

ชื่องานวิจัย:ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี 5 โครงการย่อย

งบประมาณ:531,645

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141