ลำดับ:0401

ชื่อ-นามสกุล:อ.ศิริพรรณ จันสีหา ดร.ปานฤทัย พุทธทองศรี อ.นิรมล ศรีชนะ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

โครงการ:การประยุกต์ใช้เอนไซม์ไลเปสจากเมล็ดยางพาราสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

งบประมาณ:129,743

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141