ลำดับ:0399

ชื่อ-นามสกุล:อ.พรกมล ระหาญนอก ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2553

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

โครงการ:การสร้างฐานข้อมูลอัตลักษณ์ชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ:126,076

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141