แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:398

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ดร.ยุพร ริมชลการ

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2553

ชื่องานวิจัย:รูปแบบการพัฒนาครูในจังหวัดเลยที่สอนคณิตศาสตร์แต่ไม่มีวุฒิทางสาขาคณิตศาสตร์

งบประมาณ:543,346

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141