ลำดับ:0391

ชื่อ-นามสกุล:นายสัญชัย เกียรติทรงชัย

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:พฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการบริโภคผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในเขตอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

งบประมาณ:25,000

สถานะ:ลงสู่คณะ

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141