แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:383

ชื่อ-นามสกุล:นายกิตติกร สิทธิพรหม

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ชื่องานวิจัย:การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ พึงพอใจต่อบทเรียนวิชาการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ:25,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141