ลำดับ:0381

ชื่อ-นามสกุล:นายจักรกฤษ พงษ์อินทร์วงศ์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2552

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการ:บทเรียน E-Learning พร้อมสื่อเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียน E-Learning ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

งบประมาณ:25,000

สถานะ:ลงสู่คณะ

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141